Otázky a odpovědi

ČASTÉ DOTAZY

1) Jak se vybírají země, ve kterých ADCH Praha pomáhá, a kdo pomoc zajišťuje? ^

Základním kritériem je potřebnost země, politická stabilita oblasti a kvalitní místní partnerská organizace, která smluvně zajišťuje, aby byly prostředky využity v souladu s posláním projektu.

2) Kdo a jak vybírá děti do projektu Adopce na dálku®? ^

Děti vybírají vždy místní sociální pracovníci ve spolupráci s komunitou. Jedinými kritérii jsou chudoba a skutečnost, že dítě bez pomoci projektu nemůže z finančních důvodů chodit do školy nebo by muselo z těchto důvodů školní docházku ukončit. Pro výběr dětí do projektu je smluvně nepřípustná diskriminace z hlediska náboženství, kast nebo pohlaví.

3) Kolik procent tvoří náklady projektu? ^

Na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu (provoz kanceláře, poštovné, propagační materiály atd.) používá ADCH Praha pouze 8 % příspěvků. Ve srovnání s ostatními podobnými organizacemi ve světě (běžně 20-35 %) se jedná o naprosté minimum. Finanční prostředky jsou našim partnerským organizacím v příslušných zemích zasílány na základě schváleného rozpočtu. Náklady našich partnerských organizací jsou rovněž 8 % (poštovné, fotografie, mzdy, provoz kanceláře, cesty za dětmi do jednotlivých vesnic atd.).

4) Jak se dostanou mé peníze k dítěti a co za ně dítě dostane? ^

ADCH Praha posílá vybrané prostředky vždy před začátkem nového semestru na účty partnerských organizací. Z nich se peníze na školné ve většině center posílají přímo na účty škol, ve velkém se nakupují školní pomůcky, látky na uniformy a proplácí se zdravotní péče. Preferujeme, aby dítěti nebyly hrazeny všechny náklady a rodina se na nich podílela alespoň malou částkou.

5) Co je rozvojový fond? ^

Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha realizuje v cílových zemích v rámci projektu Adopce na dálku i další navazující rozvojové programy a projekty, jejichž cílem je komplexní podpora komunit (rodin, škol, vesnic), ve kterých žijí "adoptované" děti. Rozvojový fond ADCH Praha vznikl s cílem zajistit celkový rozvoj komunit, ve kterých žijí "adoptované" děti. Fond tvoří 20 % ročního příspěvku na dítě a další dobrovolné příspěvky od "adoptivních" rodičů, jednotlivců a firem (variabilní symbol 799). Externím zdrojem finančních prostředků na realizaci vybraných projektů jsou granty a dotace různých domácích i zahraničních institucí určených na rozvojovou pomoc (např. dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na stavbu Česko-ugandské nemocnice). Projekty nepřímo podporujeme také prodejem našich propagačních předmětů (viz Podpořte naše rozvojové projekty).

6) Proč podporujeme komunitu? ^

Praxe a dlouholetá zkušenost ukázaly, že podpora dítěte ve vzdělávání může být ještě účinnější, zaměří-li se i na rodinu a blízké okolí dítěte, které ho k učení motivuje. Taková forma rozvojové pomoci je zároveň citlivější k místnímu prostředí a kultuře, která je v rozvojových zemích založena na životě v komunitě. Proto je žádoucí zaměřit potřebnou pomoc na celou oblast, ve které "adoptované" děti žijí.

7) Kdo mi zaručí, že se mé peníze opravdu k dítěti dostanou? ^

Naše partnerské organizace mají licenci od místních úřadů, které je také pravidelně formou auditu kontrolují. Arcidiecézní charita Praha vyžaduje od svých partnerů pravidelné vyúčtování všech příspěvků a nákladů včetně auditorské zprávy. Mimoto jednotlivá centra pravidelně navštěvujeme a provádíme kontrolu na všech úrovních - od dokumentace v kanceláři po návštěvy náhodně vybraných dětí, jednání s řediteli škol, sociálními pracovníky, místními autoritami a vesnickými komunitami.

8) Mohu zaplatit více, než je pravidelná částka? ^

Příspěvek nad rámec pravidelné roční částky adopce na dálku bude automaticky převeden do společného fondu dárků všem "adoptovaným" dětem. Na vaše přání ale může tato částka také podpořit i jakýkoliv z vedlejších projektů. Nezapomeňte prosím proto uvést správný variabilní symbol (viz tabulka).

9) Chtěl/a bych se do projektu zapojit, ale mám strach, že za pár let nebudu mít dost prostředků. ^

Účast v projektu není závazná. Zaplacením minimální roční částky pomůžete dítěti na jeden rok. Pokud byste v pomoci z jakéhokoliv důvodu nemohli pokračovat, informujte nás, prosím, abychom mohli dítěti najít nového "adoptivního rodiče".

10) Chodí dítě před adopcí do školy, popř. kdy může znova nastoupit? ^

Děti, vybrané a zaregistrované do projektu, jsou velmi často děti, které by z finančních důvodů do školy chodit nemohly. V období mezi registrací do projektu a získáním "adoptivního rodiče" platí naše partnerská organizace dítěti školné z rezervního fondu, a to podle finančních možností.

11) Dostane každé dítě stejnou částku? ^

Je důležité vědět, že každé dítě potřebuje z fondu adopcí čerpat různě vysoké částky. Nejvyšší položkou je školné, jeho výše se ale v jednotlivých ročnících školy liší. Rozdíly jsou také mezi vládními a soukromými, denními a internátními školami. Cena školní uniformy a školních pomůcek roste s věkem dítěte. Nemocné dítě čerpá mnohem více na zdravotní péči nežli dítě zdravé. Částka, kterou každý rok vaše dítě dostává, se proto mění s věkem, zdravotním stavem a typem školy.
Z praktických důvodů platí všichni "adoptivní rodiče" stejnou částku po celou dobu adopce. Výjimkou je Indie (nově i Zambie), kde se roční částka 4.900 Kč (adopce dítěte) po dokončení všeobecného vzdělání zvyšuje na 6.000 Kč (adopce studenta), kdy se dítě specializuje v určitém řemeslu nebo oboru. O této změně budeme "adoptivní rodiče" včas informovat. V případě Zambie je roční částka 5000 Kč do 7. třídy a od 8. třídy je částka navýšena na 8000 Kč.

12) Cílem adopcí je poskytnout dětem vzdělání. Do jakých škol naše dětí chodí? ^

ADCH Praha ani naše partnerské organizace nezasahují do místních školních osnov. Dítě chodí do školy, kterou má nejblíže svému bydlišti. Preferujeme kvalitnější soukromé školy, v některých oblastech ale nejsou k dispozici nebo jsou neúměrně drahé. Pokud ve vesnici ani v jejím okolí není škola vůbec, bydlí dítě v internátu (např. centrum Shenbaganur).

13) Jaké vzdělání může moje dítě získat? Jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení adopce? ^

Děti mají možnost získat maturitu a vyšší vzdělání nebo se vyučit určitému řemeslu. Některé děti jsou spíše manuálně zručné a po absolvování základní školy se vyučí na technické škole (např. v oborech opravář, švadlena, truhlář, práce s počítačem a další). Studijně nadané děti mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole (např. v oborech zdravotní sestra, učitel a další). Získání stipendia na univerzitě je velmi obtížné a individuální placení nákladů neúnosně vysoké, proto prosíme, abyste od "svých" dětí neočekávali příliš. Cílem projektu Adopce na dálku® je, aby každé dítě podle svých schopností dosáhlo určité kvalifikace, mohlo v budoucnu uživit sebe a svoji rodinu a bylo tím prospěšné i pro komunitu, v níž žije.

14) Moje dítě má ještě sourozence. Dá se pomoci i jim? ^

"Adoptované" dítě je potřeba chápat jako zástupce rodiny a celé komunity. Sociální pracovníci se vždy snaží pomoci celé rodině, a to jak komunitními projekty, které mají dospělým do budoucna zajistit příjmy, tak i například nákupem školních pomůcek pro sourozence. Děti do projektu vybírají místní lidé, kteří znají velmi dobře podmínky v dané oblasti, tedy vědí, kdo pomoc nejvíc potřebuje. Z tohoto důvodu nelze do výběru ani na přání "adoptivního rodiče" zasahovat.

15) Proč není vhodné posílat dětem do rozvojových zemí balíčky? ^

 • luxusní věci z České republiky vyvolávají závist a lítost dětí, které žádný dárek nedostaly
 • místní děti si hrají s úplně jinými hračkami a nosí jiné oblečení než české děti, dárek by tedy nemusely ocenit
 • balíčky jsou často na místní poště otevírány, a k dítěti se tak nedostanou
 • poštovné z České republiky je velmi drahé a za větší zásilky musí místní organizace platit clo
 • nákup dárku v místě vyjde několikrát levněji

16) Jak tedy mohu dítěti poslat dárek? ^

Dítěti udělá velkou radost vaše fotografie nebo maličkosti, které se vejdou do obálky (pohledy, tužka, samolepka, pexeso)
Další možností je poslat peněžitý dárek:

 • jakákoliv částka, kterou zaplatíte při platbě pro dítě nad rámec pravidelné částky, bude automaticky poslána do společného fondu dárků
 • kdykoliv během roku můžete do fondu dárků přispět, a to stejným způsobem, jakým platíte pravidelnou roční částku (tzn. stejný specifický i variabilní symbol)

17) Kdo rozhoduje o tom, jaký dárek dítě dostane? ^

Z fondu dárků se dítěti koupí jednou ročně jménem "adoptivního rodiče" dárek a o jeho výběru rozhodnou v každé oblasti komise projektu Adopce na dálku® nebo sociální pracovníci. Místní lidé vědí nejlépe, co dítě právě nejvíce potřebuje. Nejčastějšími dárky jsou praktické věci jako matrace na spaní, přikrývky, nové oblečení nebo boty, moskytiéry. I když českým dětem by podobné dárky často radost neudělaly, ugandské/indické/thajské/zambijské děti a jejich rodiny jsou za ně velmi vděčné.

18) Je možné, aby dítě v den svých narozenin dostalo mým jménem dárek? ^

O možnost nakupovat za došlé peníze jednou ročně stejné dárky pro všechny děti nás prosili přímo místní lidé, protože předchozí individuální systém způsoboval spoustu problémů mezi lidmi v komunitě (především závist). Na vesnicích není obvyklé dostávat k narozeninám dárky. Navíc většina dětí bydlí v těžko přístupných oblastech a desítky kilometrů od center adopcí, proto není možné, aby místní pracovníci dětem vozili dárky každému zvlášť. Dítě ale ví, že dárek, který jednou ročně dostane, je od vás. K tomu vám doporučujeme potěšit dítě barevným narozeninovým přáníčkem.

19) Jak se mnou bude ADCH Praha komunikovat? ^

Kromě pravidelné korespondence od dítěte vám budeme každý rok zasílat výroční zprávu adopcí a v říjnu pozvánku na pravidelný benefiční koncert ADCH Praha. Pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu, rádi vás budeme několikrát ročně informovat o všech novinkách v Bulletinu adopcí. Se svými dotazy se na nás kdykoli bez váhání obracejte.

20) Z jakých důvodů ukončuje dítě svou účast v projektu Adopce na dálku®? ^

Nejčastějším důvodem je, že dítě ukončí studium a je schopno postavit se na vlastní nohy - v tomto případě se splnil cíl projektu Adopce na dálku®.
Existuje ale i několik mimořádných situací, které nemůžeme vyloučit:

 • rodina se i s dítětem odstěhuje a není s nimi možné dále udržovat kontakt
 • dítě nezvládá školní látku nebo nechce dál chodit do školy a najde si práci nebo založí rodinu
 • rodina dítěte nebo dítě vážným způsobem poruší pravidla projektu
 • dojde k náhlému zlepšení finanční situace rodiny, dítě již nepotřebuje finanční pomoc (výjimečně)

21) Moje dítě ukončilo adopci dříve, než stačilo vyčerpat celou zaslanou částku. Co se stane se zbylými penězi? ^

Dítě může ukončit svoji účast v projektu kdykoli z různých důvodů. Zbytek částky, kterou jste zaslali pro Vaše dítě, využije centrum pro ostatní děti, pro rozvoj komunity nebo pro rozvojové projekty. Děkujeme Vám za pochopení.

22) Jsem spokojený "adoptivní" rodič. Jak mám zaplatit částku na další rok? ^

Platbu na další rok proveďte stejně jako platbu předchozí, tzn. na stejný účet, se stejným specifickým a variabilním symbolem. Protože každý rodič platí jindy a jiným způsobem, další platby automaticky nepřipomínáme. Prosíme proto, zapamatujte si přibližné datum (měsíc) první platby a všechny následující provádějte v ročních intervalech. Pokud se s platbou zpozdíte, (po 2 měsících posíláme upozornění), provádějte, prosíme, další platby vždy v původním termínu. Prosíme, hlaste nám jakékoliv změny své adresy nebo kontaktů.

23) Moje dítě v projektu skončilo. Jaké mám další možnosti? ^

Z centra dostanete tzv. leaving form (doklad o ukončení adopce), kde se dozvíte důvod ukončení, co bude dítě dělat dál, zhodnocení přínosu adopcí, použití zbývajících peněz a v případech, kde je to možné, i děkovný dopis od dítěte. Dítěti můžete i nadále přes naše centrum posílat dopisy, ale prosíme vás, abyste mu již nezasílali žádné finanční dary - bylo by to nevýchovné. Dítě by si zvyklo spoléhat se na pomoc zvenčí a nebylo by nuceno si na sebe vydělávat samo.
Zároveň se zasláním leaving form si vám dovolíme nabídnout, abyste pokračovali v účasti na projektu Adopce na dálku®. Můžete podpořit další dítě, které na svou šanci chodit do školy ještě čeká. Když se v pomoci rozhodnete pokračovat, budeme vám velmi vděčni.

24) Mohu pomoci i jinak než adopcí dítěte? ^viz http://www.charita

25) Nepřišlo mi potvrzení o platbě. Kam se mám obrátit? ^

Někdy se stává, že "rodič" nebo banka neuvedou specifický symbol a my nejsme schopni platbu identifikovat. Pošlete nám, prosíme, kopii převodního příkazu. Dotazy k platbám můžete zaslat na e-mailovou adresu: platby@charita-adopce.cz

26) Ještě mi od dítěte nepřišel dopis. Co mám dělat? ^

Prosíme, co nejdříve se na nás jakýmkoliv způsobem obraťte. E-mail pro tyto případy je: komunikace@charita-adopce.cz. Vaši připomínku vyřídíme naší partnerské organizaci, která dítě navštíví a zjistí příčinu. Odpověď můžete očekávat přibližně za 4 týdny.

27) Některé údaje z letošní roční zprávy dítěte se liší od té předchozí. ^

Pokud je rozdíl v datu narození, hláskování jmen, počtu sourozenců, přání, čím by se dítě chtělo stát apod., nemusíte si dělat starosti. Rodiče/opatrovníci našich dětí jsou většinou negramotní, datum narození dítěte pro ně není důležité a jméno často vyslovují různě. Pro dítě, které ztratí rodiče a přechází do jiné rodiny, se její členové stávají jeho novými rodiči a sourozenci, a tak o nich také píše. Pokud ale máte závažnější dotaz, napište nám a my se vám pokusíme zjistit odpověď.

28) Dostal/a jsem vysvědčení a moje dítě se moc dobře neučí. Jak mu mohu pomoci? ^

Představte si, že by vás, když jste byli děti, rodiče nemotivovali v učení, nekontrolovali úkoly a neptali se, jak bylo ve škole. Pro rodiče/opatrovníky našich dětí, kteří většinou sami do školy nechodili, je toto často nad jejich síly. Navíc děti musí často doma hodně pracovat a z dřívějších dob, kdy kvůli nedostatku financí do školy nechodily nebo musely školu přerušovat, nemají dobré základy. Mnohé z nich, i když chodí do školy velmi rády, proto prospívají spíše průměrně.
Doporučujeme, abyste své dítě co nejvíce povzbuzovali k učení, reagovali na jeho vysvědčení, sledovali, kde se zlepšuje, a chválili ho. Zdůrazňujte v dopisech, že jsou pro vás jeho školní výsledky velmi důležité. Pro dítě to bude velká motivace. Také mu můžete pomoct uvědomit si souvislost mezi školními výsledky a budoucím povoláním. Přání mnoha dětí nejsou nereálná. Pro dítě je toto vedení z vaší strany velmi důležité a povzbuzováním mu pomůžete.

29) Dítě se v dopise zmínilo o problémech s bydlením, zdravotním stavem apod. Je možné pomoci? ^

Pokud by dítě potřebovalo např. náročnou operaci, budeme vás o tom včas informovat. V ostatních případech se o potřeby dítěte v rámci finančních možností postará naše partnerská organizace. Na komunitní rozvoj můžete kdykoli přispět jakoukoli částkou do rozvojového fondu.

Aktuality

 • Kalendář Topas
  S radostí Vám oznamujeme, že Topas po 10-ti letech vydal kalendář Tachlovic. Kdo by měl zájem o koupi prodejní místa jsou obecní úřad Tachlovice, Restaurace Na Vrškách, obecní knihovna, nebo se zeptejte členů spolku :-) Prodejní cena je 80 Kč. Použité fotografie jsou z Tachlovic.
  18. 9. 2017
 • Kurz první pomoci
  Nejste si jisti, zda byste dokázali správně a včas poskytnout první pomoc ? Přijďte se podívat na přednášku o tom jak správně a efektivně postupovat při úrazech dětí i dospělých
  14. 6. 2016
 • Pojďte nám pomoct :)
  Přijďte nám pomoci při přípravě našich akcí - uvítáme každou ruku. Opravdu každou ... :)
  27. 4. 2016

archiv novinek | rss verze

Najděte vašim dětem pohádky online - kreslené pohádky pro děti na jednom místě

Napište nám:
j.hilleova@seznam.cz

Spolupracujeme

Za pomoc při zahradních slavnostech děkujeme firmě Vladeko, která nám bezplatně zapůjčila Zahradní nábytek

Podporujeme projekt Miniškolky seznam fungujích miniškolek v ČR

Weber World s Grily Weber Tachlovice a OC Harfa Praha

Mapa stránek | Copyright © 2008-2024 Topas Tachlovice | Webdesign od nete.cz | Dětská hřiště | Dětská pískoviště | Pergoly | Lávové grily